Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov Vinotrh SK, s. r. o. 

Toto sú Zásady ochrany osobných údajov (“Zásady“) spoločnosti Vinotrh SK, s. r. o. Panónska cesta 34 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04  IČO: 46 127 569, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 72104/B, ďalej len “my”.

Vzhľadom k tomu, že sme správcom osobných údajov, rady by sme vás, užívateľov webovej stránky www.lahofer.sk informovali o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Tieto Zásady sú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, tzv. “GDPR”.

1) KDE SA MOŽETE NA NÁS OBRÁTIŤ?

Obrátiť sa na nás môžete s akýmikoľvek otázkami cez webový formulár, ktorý je k dispozícii na našich webových stránkach, alebo pomocou e-mailovej adresy vino@lahofer.sk, alebo písomne na adrese: Vinotrh SK, s. r. o.,  Panónska cesta 34, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04

2) PRE AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÉHO PRÁVNEHO DôVODU SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

 • poskytovanie našich služieb či uzatváranie zmlúv
 • aby sme mohli reagovať na Vaše otázky či žiadosti v oblasti ochrany osobných údajov,
 • aby sme Vám posielali obchodné správy,
 • alebo aby sme chránili naše údaje.

Vaše osobné údaje teda predovšetkým spracovávame, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu o poskytovaní našich služieb.

Právnym dôvodom pre spracovanie Vašich osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy v prípade poskytovania našich služieb či uzatváraní zmlúv,
 • splnenie právnej povinnosti v prípade Vašich otázok a žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov,
 • náš oprávnený záujem v prípade zasielania obchodných správ alebo ochrany našich práv, alebo
 • prípadný súhlas v prípade posielania obchodných správ.

3) AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACOVÁVAME A NA AKO DLHO?

Pre účely poskytovania našich služieb alebo uzatvárania zmlúv o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, prípadne názov vašej obchodnej firmy, IČO, DIČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

V prípade neposkytnutia týchto údajov nemôžeme poskytovať naše služby, pretože sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy. Osobné údaje môžeme spracovávať až 10 rokov od poskytnutia našej služby. V prípade, že k poskytnutiu služieb nedošlo, a ani nedôjde, údajne budú zmazané do dvoch mesiacov od skončenia komunikácie. Dva mesiace sa javí ako rozumne stanovené obdobie pre prípad, že prišlo k obnove obchodného jednania.

Pre účely riešenia Vašich otázok a žiadostí môžeme spracovávať meno, priezvisko, prípadne názov obchodnej firmy, e-mailovú adresu. Bez týchto údajov nie sme schopní spracovať Vaše otázky a žiadosti. Osobné údaje môžeme spracovávať až do 3 rokov od vybavenia Vašej žiadosti.

Pre účely zasielania obchodných správ spracovávame meno, priezvisko, prípadne názov obchodnej firmy a e-mailovú adresu a telefónne číslo. Bez týchto údajov Vám nie sme schopní posielať obchodné správy. Osobné údaje budeme spracovávať, pokiaľ nepožiadate o nezasielanie obchodných správ alebo neodvoláte Váš súhlas so zasielaním.

Vaše osobné údaje môžeme v konkrétnom prípade uchovávať ďalej, pokiaľ nám to stanoví niektorí z právnych predpisov, najmä v oblasti daní, účtovníctva či archívnictva.

4) OBCHODNÉ SPRÁVY

Pokiaľ sme s Vami uzavreli zmluvu, tzn. poskytli sme Vám službu, a nepožiadali ste o NEZASIELANIE obchodných správ pomocou zaškrtávacieho okienka, dovoľujeme si Vám posielať obchodné správy. Žiadosti o nezasielanie obchodných správ nebude a nemôže mať akékoľvek negatívne dôsledky. V obchodných správach budú informácie ohľadom našich služieb, produktoch alebo zaujímavých veciach, ktoré by Vás mohli v súvislosti s našimi službami zaujímať.

Kedykoľvek môžete požiadať o zrušenie zasielania obchodných správ. Môžete tak urobiť na naše kontaktné e-mailové adresy, pomocou formulára na našom webe alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v každom e-maile obsahujúcom obchodnú správu.

Obchodné správy Vám tiež môžeme zasielať, pokiaľ ste nám predom udelili súhlas, bez toho, aby sme s Vami uzavreli zmluvu o našich službách. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať správou na naše kontaktné e-mailové adresy, pomocou formulára na našom webe alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v každom e-maile obsahujúcom obchodnú správu.

5) OSOBNÉ ÚDAJE OSôB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV

Nespracovávame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

6) PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim subdodávateľom, ako aj našim spracovateľom osobných údajov. Môže napríklad ísť o osoby, ktoré s nami úzko spolupracujú na základe živnostenského oprávnenia, alebo môže ísť o našich prípadných externých IT správcov či spoločnosti poskytujúce cloudové alebo online marketingové služby či služby e-mailingu.

7) POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Pre spracovanie Vašich osobných údajov môžeme využívať online služby napríklad spoločnosti Google LLC či Microsoft Corporation alebo e-mailingových služieb spoločnosti The Rocket Science Group, LLC (známa pod značkou MailChimp). Tieto spoločnosti sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, a sú zapísané v tzv. štíte EU-USA na ochranu súkromia. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Európska komisia vydala rozhodnutie o odpovedajúcej ochrane vo vzťahu k tomuto štítu, a to v režime čl. 45 odst. 9 GDPR, teda takéto poskytovanie osobných údajov nevyžaduje zvláštne povolenie.

Poskytnuté cookies súbory sú spracované prostredníctvom:

 • služby Google Analytics, prevádzkované společnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosti Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
 • Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Zhromažďujeme na webových stránkach súbory cookies tretích strán:

Google Analytics
Účel: Získanie statických informácií
Expirácia: Podľa nastavenia prehliadača, poprípade do odstránenia

Google Adwords
Účel: Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné cielenie reklamy (retargeting)
Expirácia: 540 dní

Pixel Facebook
Účel: Identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)
Expirácia: 180 dní

8) VAŠE PRÁVA
Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje máte právo na:

 • prístup k týmto osobným údajom,
 • opravu osobných údajov,
 • vymazanie osobných údajov,
 • prípadné obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, a na prenositeľnosť osobných údajov.

Máte tiež právo na podanie sťažnosti na dozornom úrade. Môžete tak učiniť v Úrade pre ochranu osobných údajov. Webová adresa dostupná tu: Máte také právo na podane sťažnosti na dozornom úrade. Môžete tak učiniť v Úrade pre ochranu osobných údajov. Webová adresa dostupná tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

9) POPIS JEDNOTLIVÝCH PRÁV

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že máte právo od nás dostať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracované, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobnými údajom, vrátane informácií o spracovaní podľa čl. 15 GDPR:

 • účel spracovania,
 • kategórie osobných údajov,
 • príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov,
 • obdobie, počas ktorého bude dochádzať k spracovaniu či kritériá,
 • právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, námietky proti spracovaniu,
 • právo podať sťažnosť na dozornom úrade,
 • všetky dostupné informácie o zdrojoch osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás,
 • že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátanie profilovania a informácie o tom,
 • v prípade poskytovania do tretích krajín, alebo medzinárodnej organizácii, informácie o vhodných zárukách podľa čl. 46 GDPR vzťahujúcich sa na poskytovanie.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, aby sme opravili nepresné údaje, prípadne doplnili, a to v súlade s čl. 16 GDPR.

Právo na vymazanie znamená, že máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali za podmienok podľa čl. 17 GDPR. Osobné údaje musíme pre Vás vymazať, a to iba za predpokladu, že:

 • osobné údaje nie sú už potrebné na účely spracovania,
 • došlo k odvolaniu súhlasu a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu,
 • spracovanie je protiprávne,
 • vymazanie je nutné k splneniu právnej povinnosti, alebo
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti v zmysle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že máte právo na to, aby sme spracovanie Vašich osobných údajov obmedzili, a to za podmienok podľa čl. 18 GDPR.

Ďalej máte právo na prenositeľnosť, čo znamená, čo máte právo na to, aby sme Vám predali Vaše údaje v strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase alebo na základe zmluvy (plnenie zmluvy) a zároveň sa vykonáva automaticky, a to podľa čl. 20 GDPR.

10) PRÁVO PODAŤ NÁMIETKU

Výslovne Vás upozorňujeme na Vaše právo podať námietku. Toto právo znamená, že máte právo podať námietku proti zasielaniu našich obchodných správ, resp. proti akémukoľvek priamemu marketing. Pokiaľ takúto námietku podáte, prestaneme so zasielaním obchodných správ, prípadne s priamym marketingom.

Právo podať námietku ide tiež všeobecne využiť proti spracovaniu osobných údajov na základe právneho dôvodu – “oprávneného záujmu” alebo “plnenie úloh uskutočňovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, vrátane profilovaniu založeného v týchto právnych dôvodoch”. K tomuto právu viď článok 21 GDPR.

Podať námietku môžete na našej e-mailovej adrese vino@lahofer.sk, osobne v sídle spoločnosti, alebo písomne na adrese: Vinotrh SK, s. r. o.,  Panónska cesta 34, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04